Lingid

Tööohutus

 1. Tööinspektsioon
 2. Sotsiaalministeerium
 3. Terviseamet
 4. Tehnilise Järelvalve Amet
 5. Tehnokontrollikeskus
 6. Tööelu portaal
 7. Eesti Töökeskkonaspetsialistide Nõukoda
 8. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
 9. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 10. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
 11. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 12. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 13. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
 14. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord
 15. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord
 16. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
 17. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
 18. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 19. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
 20. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 21. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 22. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 23. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 24. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 25. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 26. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 27. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 28. Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord
 29. Töötajate tervisekontrolli kord
 30. Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus
 31. Kutsehaiguste loetelu
 32. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 33. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 34. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 35. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 36. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 37. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded